Algemene Voorwaarden TimeQuard VOF/ZorgPlanner

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via TimeQuard VOF of onder de handelsnamen daarvan te verrichten diensten. Deze TimeQuard Algemene Voorwaarden zijn alomvattend en gelden onder alle omstandigheden. Inkoopvoorwaarden van klant kunnen deze niet overtreffen, slechts in uitzonderlijke situaties is alleen de directie bereid om klantspecifieke aanpassingen af te spreken.

De Algemene Voorwaarden zoals hier beschreven zijn altijd de enige rechtsgeldige. In omloop zijnde papieren varianten zijn altijd ondergeschikt aan deze uitgave.

TimeQuard behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met TimeQuard VOF zijn overeengekomen.
 • Eventuele voorwaarden van de contractuele wederpartij bij een overeenkomst met TimeQuard VOF zijn niet van toepassing, tenzij deze door TimeQuard VOF schriftelijk zijn aanvaard.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zijn gehouden alsdan zoveel mogelijk overeenkomstig de nietige of vernietigde bepaling in de dan ontstane situatie te voorzien.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2. Intelligent eigendom

 1. De software van TimeQuard, daarin inbegrepen de software welke op de server draait, alswel die op alle in gebruik zijnde devices is geinstalleerd, het beeldmerk van TimeQuard draagt of in de code toegewezen door TimeQuard, vallen onder de reikwijdte van het intelligentie eigenaarschap.

3. Proefperiode

Als klant een gratis proefperiode aangaat om de software te testen gelden de volgende spelregels:

 1. Na verstrijken van de 30 dagen testperiode, wordt het testaccount van klant automatisch geblokkeerd. De gegevens die tijdens deze periode zijn ingevoerd of verzameld worden nog 1 maand bewaard om een doorstart naar een abonnementsvorm te bewerkstelligen op basis van deze gegevens. Zestig dagen na aangaan van de testperiode worden de gegevens vernietigd.
 2. De 30 dagen testperiode is gratis. Echter indien klant bij specifieke zaken waarbij een additionele inspanning van TimeQuard wordt vereist, is klant een tegemoetkoming in de kosten verschuldigd. TimeQuard en de klant zullen dit echter altijd vooraf afstemmen om misverstanden te voorkomen.

4. Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de wederpartij schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Zolang een aanbieding van TimeQuard VOF nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt TimeQuard VOF zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

5. Dienstverleningsovereenkomsten

 1. TimeQuard VOF zal zijn werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van Opdrachtgever daarbij betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan Opdrachtgever.
 2. Indien één der partijen één of meer bepalingen van de dienstverleningsovereenkomst niet of niet-tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surséance van betaling wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebre­kestelling en zonder tussenkomt van de rechter, de dienstverleningsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehou­den te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar door die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.
 3. TimeQuard VOF is gerechtigd de dienstverleningsovereenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van TimeQuard VOF onttrekken en waar­van zij bij het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst geen kennis droeg, de voortzet­ting van de dienstverleningsovereenkomst in redelijkheid niet van TimeQuard VOF gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zeden of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.
 4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de dienstverlenings-overeenkomst vóór de overeengekomen einddatum te beëindigen, mits gelijk­tijdig aan TimeQuard VOF wordt voldaan een gefixeerde schadeloosstelling gelijk aan de vergoeding welke op grond van de opdrachtbevestiging aan TimeQuard VOF verschuldigd zou zijn voor 50 dagen volledig. Opdrachtgever is deze gefixeerde schadeloosstelling eveneens aan TimeQuard VOF verschuldigd, indien TimeQuard VOF de overeenkomst beëindigt op grond van het in artikel 3 lid 5 bepaalde.

6. Aansprakelijkheid

 1. TimeQuard VOF zal jegens Op­drachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor materiële en/of immateriële schade en/of nadelige gevolgen, ontstaan door handelingen van TimeQuard VOF verricht binnen de for­mele kring van de bevoegdheden of anderszins samenhangend met de werk­zaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, onverminderd aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door opzet of grove schuld van TimeQuard VOF
 2. Voor zover aansprakelijkheid door TimeQuard VOF niet is uitgesloten, is deze beperkt tot maximaal 50% van het bedrag dat door TimeQuard VOF van Opdrachtgever is ontvangen, doch maximaal €  000,– (zegge: vijfentwintigduizend euro).
 3. Opdrachtgever is gehouden om TimeQuard VOF te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van aansprakelijkheid van TimeQuard VOF jegens derden voor handelingen van c.q. namens TimeQuard VOF verricht binnen de formele kring van hun bevoegdheden, tenzij deze aansprakelijkheid is ontstaan door opzet of grove schuld van TimeQuard VOF en/of de via haar ingezette Interim Manager.
 4. TimeQuard VOF is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenis­sen die door de Interim Manager zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.
 5. Indien en voor zover TimeQuard VOF tegenover Opdrachtgever of personeelsleden van Opdrachtgever tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de dienstverleningsovereenkomst en/of in verband daarmede aansprakelijk mocht worden voor schade aan installaties en eigendommen van Opdrachtgever en/of van derden ten gevolge van enige onzorg­vuldigheid jegens Opdrachtgever en/of bedoelde personeelsleden en/of bedoelde derden, is de aansprakelijkheid uit dien hoofde beperkt tot het bedrag waarvoor de WA-bedrijfspolis van TimeQuard VOF maximaal dekking biedt, zijnde € 25 mil­joen per gebeurtenis/ €  2.5 miljoen per jaar. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk mede ten behoeve van de Interim Manager en eventuele werknemers en/of hulp­personen van TimeQuard VOF Het recht om schade te vorderen vervalt na zes maanden na het bekend worden van het schadegeval.

7. Overmacht

 • TimeQuard VOF zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke belemme­rende omstandigheid, die niet uitsluitend van de wil van TimeQuard VOF afhankelijk is.

8. Zorgvuldigheid en geheimhouding

 1. TimeQuard VOF zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is geko­men in het kader van de opdracht, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrach­ten.
 2. TimeQuard VOF verplicht zich om zowel gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst als na beëindiging daarvan omtrent alle specifieke kennis en wetenschap die hij gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst heeft verwor­ven ten aanzien van de interne organisatie, knowhow, ontwikkelingen en cliënten van Opdrachtgever en daarmee samenwerkende personen, ondernemingen en/of instellingen geheimhouding te betrachten.

9. Honorering

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurda­tum, zonder korting of compensatie.
 2. Indien enige betaling door Opdrachtgever ingevolge dit artikel niet binnen de daarvoor gestelde termijn is verricht, zal Opdrachtgever zonder nadere mededeling in gebreke zijn en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente voor het openstaande bedrag. TimeQuard VOF is alsdan gerechtigd de werkzaamheden op te schorten en de dienstverleningsovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 3. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van deze kosten worden bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 4. TimeQuard VOF is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen Opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de dienstverleningsover­eenkomst verschuldigd zal zijn.

9. Toepasselijk recht / Geschillenregeling

 • Deze algemene voorwaarden, alsmede de dienstverleningsovereenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft.

10. Diversen

 • Wijziging van een dienstverleningsovereenkomst of aanvulling daarop is slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en TimeQuard VOF